PROFESJONALNE DORADZTWO I SZKOLENIA

NEWS

TERMINY KURSÓW I SZKOLEŃ

  • Termin do ustalenia - Szkolenia wewnętrzne ADR pracowników i przedsiębiorców
  • Termin do ustalenia - Szkolenia stanowiskowe kierowców/ wyłączenia LQ i 1.1.3.6./
  • czwartek, 21. września 2017 - Kurs ADR podstawowy
  • niedziela, 24. września 2017 - Kurs ADR specjalistyczny cysterny
  • sobota, 30. września 2017 - Kurs ADR podstawowy
  • wtorek, 3. października 2017 - Kurs ADR specjalistyczny cysterny
WIĘCEJ

Potrzebujesz doradcy?

Obowiązek wyznaczenia Doradcy ds. bezpieczeństwa wynika z postanowień Umowy ADR oraz Ustawy z 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych, a w szczególności z Art. 15 tejże ustawy:

Art. 15.
1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego Doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych……..
2. Obowiązek wyznaczenia Doradcy nie dotyczy uczestników wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych każdorazowo w ilościach mniejszych niż określone w ADR ../ wyłączenia/

UWAGA:
Za uczestnika przewozu uważa się w szczególności:  Nadawcę, Przewoźnika, Pakującego, Załadowcę, Napełniającego i opróżniającego cysternę, Rozładowcę i Odbiorcę.                            

Jeśli prowadzone przez uczestnika przewozu operacje dotyczą przewozu w cysternach lub luzem, praktycznie należy przyjąć, że wyznaczenie Doradcy jest zawsze obowiązkowe.

Funkcję Doradcy pełnić może osoba, która posiada ważne świadectwo doradcy.
Warto nadmienić, że niewyznaczenie Doradcy uznawane jest za poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, co znalazło odzwierciedlenie w wysokości kary administracyjnej nakładanej na podmioty, które obowiązku nie realizują. Zgodnie z treścią załącznika do Ustawy z 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych, kara ta wynosi 5 000,00 zł.
 

Obowiązki Doradcy DGSA/ADR/

Odnośnie do działalności przedsiębiorstwa, Doradca ma w szczególności następujące obowiązki:

1. śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych,

2. doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,

3. przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsiębiorstwa lub odpowiednio dla władz lokalnych,

4. śledzenie następujących praktyk i procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa m.in.:

• procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych,

• praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu,

• procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych,

• prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa oraz przechowywania dokumentacji szkoleniowej,

• wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,

• prowadzenia dochodzeń oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przygotowywania sprawozdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,

• wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów,

• uwzględniania przepisów oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów,

• sprawdzania, czy pracownicy zaangażowani w przewóz, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje;

• stosowania środków mających na celu zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;

• wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom;

• wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu przestrzegania wymagań dotyczących załadunku i rozładunku;

• istnienia planu ochrony towarów niebezpiecznych dużego ryzyka


 

 

 

Ważne informacje
WIĘCEJ
Formularz kontaktowy
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat szkoleń, kursów i doradztwa? To Proste!!
Wypełnij formularz kontaktowy. Zadaj pytanie. Odpowiemy na Państwa pytania!